Tuesday, September 14, 2010


September.
Wat een tijd geleden. De tijd vliegt voorbij.
De laatste maanden hier, hebben we genoeg meegemaakt en niet stil gezeten. Nou ja. Ö. Na het gezellige bezoek van Anton Germa, kwamen mijn zus en haar vriend. We hebben eerst hier samengewerkt en later zijn we met zín 5íen lekker een weekje op vakantie geweest bij Port au Prince. Een ding was opmerkelijk. Ik wist niet dat het koel/koud kon zijn in HaÔti. We zaten in een huisje hoger in de bergen. Heerlijk even bijkomen van al die hitte de afgelopen weken.
Net een dag voordat Anton en Germa kwamen, hadden we al een meisje in huis. Dustin noemde haar Tea-tea, maar haar echte naam is Chelmise. We hebben haar tot twee weken geleden in huis gehad. Dus ook mee op vakantie. Zij heeft genoten, maar wij ook!
Chelmise kwam hier ernstig ondervoed. Niet meer kunnen en willen eten en drinken. We hebben haar toen een neussonde gegeven. Daardoor konden we de speciale melk ( Unicef F5 melk) voor ondervoede kinderen geven. Maar later bleekt dat ze ook tuberculose had. Ze heeft heel slecht gelegen. Maar onze zorg van mijn vriendin Germa en zus Marloes en natuurlijk de mannen, heeft wel baat gehad. Ze knapt langzaam aan op, neemt de medicatie, eet en drinkt zelfstandig.
Ondertussen is ze opgenomen in een kinderhuis. Dat huis heeft een goede behandeling bij kinderen met Tuberculose. En net voordat ik haar oppakte om in de auto te stappen naar het kinderhuis, kreeg ik een hartelijk dankjewel lach!!! Het was fantastisch
Ja, toen we haar hadden weggebracht was het enorm stil in huis.

Het is altijd afwachtte wat ons dagelijks weer te wachten staat. Wat voor een patiÎnten, wat voor ziektes, opnamen in het ziekenhuis, tuberculose behandeling, hiv-aids behandeling, ondervoede kinderen, keizersnede??? Het is mooi om te zien, dat we steeds meer kunnen betekenen voor de mensen in de omgeving.
Morgen bijvoorbeeld hopen Dustin en ik weer naar een groot ziekenhuis te gaan met patiÎnten die hiv/aids hebben voor medicatie en consult van een arts.
Hiv/aids verschrikkelijke ziekte, maar voor veel mensen is er met medicatie wel leven. Voor hoe lang dat weten wij niet, maar gelukkig hoeven wij niet die beslissing te maken.
Wij hebben de opdracht op aarde gekregen om God te dienen en daarom helpen wij elkaar!

De tijd voor ons in HaÔti zit er bijna op. Wij komen namelijk voor 2,5 maand naar Nederland.
de laatste week van september komen wij naar Nederland en half december zullen wij bij leven en wel zijn naar California gaan om daar een jaar te gaan wonen en werken.


ENGLISH VERSION google translate version (sorry for the bad grammar)

September.
What a time ago. Time flies.
In recent months here, we've been through a lot and have not sat still. Oh well. Ö. After the nice visit by Anton Germa, my sister and her boyfriend came for two weeks. We first worked here for a week with them and later we took a nice week long vacation in Port au Prince. One thing was remarkable. I did not think it is possible for it to be so cold in Haiti. We were in a house in the higher mountains. Delicious rest from all the heat in recent weeks.
Just one day before Germa and Anton came, we had a girl in the house. Dustin called her tea-tea, but her real name is Chelmise. We have her in our home until two weeks ago, she also joined us for our vacation.
Chelmise came in severely malnourished. No desire to eat and drink. We have given her a nasogastric tube. This allowed us to give special milk (UNICEF F75 milk) for malnourished children. But later it appeared that she had tuberculosis. She was in very bad condition. But benefited from the care of our visitors. She recovers slowly, takes the medication, eats and drinks on her own.
She is now in the House of Hope. That house has a good treatment for children with tuberculosis. And just before I picked her up to take here there, I got a sincere thank you smile! It was fantastic
Yes, when we had her taken away, it was extremely quiet at home.

It is always waiting for what our daily weather ahead. What kind of patient education, what diseases, hospital admissions, tuberculosis treatment, HIV-AIDS treatment, malnourished children, Caesarean?? It's nice to see that we can do more for people in the area.
For example, Dustin and I hope tomorrow again to a large hospital with patient education to HIV / AIDS medication and to consult a doctor.
HIV / AIDS devastating disease, but for many people there are living with medication. For how long we do not know, but fortunately we do not make that decision.
We have been given the job on earth to serve God and therefore we help each other!

The time for us Haiti is almost over. We come to the Netherlands for 2.5 months.
The last week of September we come to the Netherlands and half in December we will have to live and have been going to California for a year to live and work.

2 comments:

EK said...

She's beautiful! Thanks for the stories and your service! Lisa, Kate & I are going to Kenya for a couple of weeks. We'll be traveling through Brussels both going and returning. We'll spend time working with an organization that serves street boys and spending time with an orphanage as well.

Blessings to you both!

Eric Kjeldgaard

Yvette said...

Thanks for sharing! Have a great time in the Netherlands with your family!